АВиК, Обявления, Съобщения

Покана за свикване на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 9, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника

СВИКВАМ РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА,

което ще се проведе на 19.03.2024 г. (вторник) от 10,00 часа в Областна администрация – Пловдив при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2023 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2023г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  3. Приемане на бюджет за 2024 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  4. Други

Актуално разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията, определен съгласно чл. 8 от ПОДАВиК, обявено с Решение № АВК-05-5/02.11.2022 г.:

Разпределение на гласовете
Членове на Асоциацията по ВиК – ПловдивДанни за население  2021 г.% съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив
1. Държавата, представлявана от Областен управител на Област Пловдив35,00 %
2. Община Пловдив319 61232,74%
3. Община Асеновград57 6015,90%
4. Община Брезово6 1700,63%
5. Община Калояново10 5981,09%
6. Община Карлово46 7844,79%
7. Община Кричим7 2450,74%
8. Община Куклен6 2760,64%
9. Община Лъки2 2200,23%
10. Община Марица32 1543,29%
11. Община Перущица4 2980,44%
12. Община Първомай21 8072,24%
13. Община Раковски25 8932,65%
14. Община Родопи32 6893,35%
15. Община Садово14 7661,51%
16. Община Сопот8 3750,86%
 17.Община Стамболийски18 1071,86%
18. Община Съединение9 3100,95%
19. Община Хисаря10 5921,09%
Общо за обособената територия:634 497100.00 %

В изпълнение на чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, предлагам следните проекторешения по точките от дневен ред:

По т.1:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив за 2023 г.

По т.2:

На основание чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

По т.3:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21,  вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ПРИЕМА бюджет за 2024 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198е от ЗВ, представител на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на Асоциацията се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям 26.03.2024г. (вторник), 10.00 часа като резервна дата и час за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред и място на провеждане. За тази дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за първоначално определената дата.

В изпълнение на чл. 10, ал 5, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /Правилника/, определям КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАНДАТИТЕ (РЕШЕНИЯТА), ОПРЕДЕЛЯЩИ НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ – 17,30 ЧАСА НА 18.03.2024 Г.

Същите следва да се изпратят чрез системата за електронен обмен на документи СЕОС на email: delo@pd.governmet.bg, подписани с електронен подпис, или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието Ви се изпращат на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел „Асоциация по ВиК“ и ще бъдат предоставени на разположение за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

Неприсъственото заседание се провежда, ако в срок до 17,30 часа на 18.03.2024 г. са получени мандатите на представителите на Държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание.

 Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 и ал.2 от Правилника, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването в дневния ред на допълнителни въпроси за обсъждане  в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на този срок, промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от Правилника, когато някой от представителите на общините, имащи право на глас, е упълномощен да упражни това право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола.

Приложения:

  1. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2023 г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  3. Проект на бюджет за 2024 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив;
  4. Справка за вноската на държавата и вноската на съответните общини в бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2024 г.

С уважение, /П/                             

д-р инж. Илия Зюмбилев
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Материали за заседанието:

Skip to content https://www.livechatalternative.com/