Областният управител Здравко Димитров и зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройство г-жа Малина Крумова проведоха работна среща на АВиК Пловдив

Областният управител Здравко Димитров, в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК – Пловдив, свика работна среща по инициатива на зам.- министъра на регионалното развитие и благоустройство г-жа Малина Крумова. Фокус на срещата беше въпросът за Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), както и повдигнати въпроси, свързани с ВиК сектора в областта. На съвещанието присъстваха представители на всички общини, членове на АВиК Пловдив, управителят на ВиК Пловдив Спартак Николов, зам.- областният управител Евелина Апостолова и експерти от министерството и Областна администрация Пловдив.

На работната среща стана ясно, че обособената територия на Пловдивска област влиза в 14 области в страната, в които ще се провеждат РПИП. Европейското финансиране по програмата е за комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 жители.

Проучванията ще се осъществяват, за да бъдат събрани и анализирани на данните за съществуващата ситуация във връзка с водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, след което ще бъдат разработени прединвестиционни проучвания и ще бъдат подавани формуляри за кандидатстване за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На следващ етап ще  бъдат разработени и прединвестиционни проучвания за населени места под 10 000 жители.

В първия етап на Регионалните прединвестиционни проучвания за АВиК Пловдив са включени градовете Пловдив, Асеновград, Карлово, Кричим, Първомай и Хисаря.

За Пловдив по програмата е предвидено да се рехабилитира водопроводната мрежа и да се изгради Южния обходен колектор. За останалите населени места са предвидени мерки по рехабилитация и изграждане на водоснабдителната мрежа, както и реконструкция и изграждане на канализационната мрежа.

Заместник министър Крумова каза, че е избрана консултантска фирма, която ще подпомага  и осигурява качество, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии

Общата сума за финансиране на проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове е 97 млн. лв.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017