АВиК, Акцент, Новини

Асоциацията по ВиК проведе редовно заседание

В Областна администрация – Пловдив беше проведено редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с председател областният управител г-н Здравко Димитров и представители  на  12 от общо 18 общини от област Пловдив.

На събранието  бяха приети единодушно от всички присъстващи членове на АВиК-Пловдив:

  • Годишният отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2017 г.;
  • Годишният отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2017 г.;
  • Бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2018 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, бе разгледано и обсъдено постъпило  искане с вх. № АВК-02-72/14.12.2017 г. от д-р Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово за разглеждане на информация от „ВиК“ ЕООД – Пловдив за предприетите мерки по охрана на водоемите, находящи се на територията на Община Карлово.

Г-н Карагенски – упълномощения представител за заседанието на АВиК от Община Карлово предложи становищата и предприетите последващи действия от страна на „ВиК“ – ЕООД да бъдат предоставени в писмен вид.

Поради изчерпване на дневния ред, председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  г-н Здравко Димитров  закри заседанието

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

 

 

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/