АВиК, Новини

Решения на общо събрание на Асоциацията по ВиК

В Областна администрация – Пловдив беше проведено редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с председател областният управител г-н Здравко Димитров и представители  на  14 от общините от област Пловдив, от които имащи право на глас 11 общини.

На събранието  бяха приети единодушно следните точки от дневния ред:

– Годишният отчет за дейността на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2016 г.;

– Годишният отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2016 г.;

– Бюджета на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2017 г.

На заседанието бе разгледан за съгласуване окончателен вариант за Бизнесплан, изготвен от ВиК оператора в изпълнение на чл.198м, ал.1 от Закона за водите и чл.6.4 от „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на водоснабдителни и канализационни услуги“, въз основа на инвестиционната програма, на генералния  план и генералния план на агломерации. Същият е разглеждан и на общото събрание на Асоциацията, проведено на 12.08.2016г.

Възникна дискусия по отношение на въпроса за съгласуване на окончателен вариант на Бизнес–плана за развитие, за периода 2017 г. – 2021 г., изготвен от ВиК оператора. Беше изказано желание от страна на кметовете на няколко общини, при следващото заседание на Асоциацията да бъде включена точка от дневния ред за предложение и избор на определени членове, които да участват в откритото заседание  на КЕВР.

По отношение на искане, постъпило в Асоциация по ВиК – Пловдив от ВиК ЕООД – Пловдив, като страна по Договора, с цел отстраняване на технически грешки да бъде направена корекция на Приложение 1 към Договора, бе предложено да се изготви корекция по законоустановения ред.

Поради изчерпване на дневния ред, председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  г-н Здравко Димитров  закри заседанието

[contentblock id=5 img=gcb.png]

[contentblock id=6 img=gcb.png]

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/