Акцент, Новини

Областният управител подкрепя инициативата за по-прецизна класификация на язовирите

По инициатива на областния управител на Област Пловдив Здравко Димитров и директора на Регионалния отдел на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор Йордан Кюмюрджиев, днес беше проведена среща с кметовете на общините в областта, на която бяха разгледани предложения за по-прецизна класификация на язовирите. На срещата присъстваха и депутатът Манол Генов, представители на ОД „Земеделие“, „Напоителни системи“. Цел на срещата беше да се обсъдят предложенията за промени в наредбата Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Идеята е да се подеме законодателна инициатива, която да направи класификация на язовирите в зависимост от височината на язовирната стена и обема на язовира,както и промени, свързани с комисиите, които се назначават от областните управители. Участниците в срещата дебатираха вариантите за регламентиране на случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, начинът за тяхното приложение, редът за тяхното обжалване, както и обособяването в един имот на язовирите и водохранилищата им с принадлежащите им земи и съоръжения. Ангажимент на общините е да следят за експлоатации на малките язовири, нефункциониращи основни изпускатели, обрасли с храсти и дървета преливни съоръжения, непочистени речни участъци и намалена проводимост на речните корита след язовирите и др., но те не разполагат с необходимите средства, за да се извършват периодически всички тези мероприятия. Поради тази причина много от малките язовири се отдават под наем или аренда, без да са ясно дефинирани отговорностите и задълженията на концесионера да поддържа в изправност стената, преливника, основния изпускател, конструкциите и др. В коментираните промени се предлага да бъдат заложени финансови санкции към концесионерите, които не спазват изискванията за поддръжка и експлоатация на язовирите.

Всички мнения, становища и предложения ще бъдат разгледани на обществено обсъждане до 15 март, след което ще бъдат внесени в Министерски съвет от името на областния управител.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Галерия

Skip to content https://www.livechatalternative.com/