Агенцията по заетостта стартира първото за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила

От 13-ти февруари до 22-ри март 2019 г. Агенцията по заетостта стартира първото за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната.

Проучването ще се извърши сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Ще бъдат обхванати всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната.

Работодателите ще имат възможност да попълнят онлайн анкетен формуляр, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда, както и какви са потребностите им от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Те ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Данните ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел те да бъдат ориентирани спрямо изискванията на работодателите.

Чрез проучването анкетираните могат да посочат и очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Агенцията по заетостта очаква поканените за участие в проучването работодатели да се включат активно, тъй като резултатите ще бъдат от полза за всички участници в трудовия пазар и за развитието потенциала на работната сила.

Анкетният формуляр може да попълните чрез линка: http://survey.az.government.bg/index.php/535847

Работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но желаят да участват в проучването, след 11.03.2019 г. ще могат да заявят потребностите си от работна сила чрез аналогичен on-line формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на Агенцията по заетостта.

Достъпен анкетен формуляр „Анкета за работодатели, желаещи да участват в Проучването за потребностите от работна сила 2019-1” за работодатели, които не са в статистическата извадка: http://survey.az.government.bg/index.php/436713

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017