Акцент, Новини

Проведе се Първото за 2018 година заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

На 28-ми март, в зала 300 на Областна администрация – Пловдив се проведе  Първото за 2018 година заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  То беше открито от зам. областният управител, г-жа Евелина Апостоловa – която е председател на Областния съвет по етническите и интеграционните въпроси. След като приветства гостите тя пожела на присъстващите ползотворна работа, за бъдат „максимално ефективни в действията ни за интеграция на малцинствените групи и мерките за етническа равнопоставеност на територията на област Пловдив.

Секретарят на Съвета, г-н Нъшан Деркалестаниан, представи Годишния отчет по изготвения Мониторингов доклад за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и Областната стратегия на област Пловдив за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

В областта на образованието акцентът беше поставен върху проблемите с продължаващото отпадане на учениците, работата по Механизма за обхват, недостатъчната (ниска) образованост и невладеенето на българския език, ниската мотивация за получаване на образование и липса на ангажираност от страна на родителите, съсредоточаването на ученици от ромски произход в училища, които са в близост или на територията на ромските квартали.

Отчете се, че в сферата на здравеопазването са проведени множество консултации и беседи за повишаване на здравната и сексуалната култура на ромския етнос. Осъществяват се дейности по превенция на ранното майчинство, за намаляване на високия дял на бременност и неспазване на закона по отношение на ранните бракове между младежите от ромски произход, но се отбеляза, че че в общините делът на ромските медиатори е недостатъчен.

Други мерки, върху които продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: достъпът до нерегистрираните трайно безработни лица за промяна на статута им; повишаването на образоваността и компетенциите и подобряване на трудовите навици; придобиване на квалификационна степен и професионален опит за дългосрочна трудова реализация.

Много от членовете на Съвета взеха участие в обсъждането на представения доклад и споделиха най-често срещаните трудности в работата им по интеграцията на ромите. Те предложиха работещи практики и идеи за повишаване на ефективността в областта на интеграционните политики. Участниците се обединиха около извода, че предвид спецификата на проблемите в различните населени места, е необходима по-добра комуникация между представителите на държавната, общинска власт, неправителствените организации и ромската общност.

„Необходима е повече толерантност и разбиране от страна на всички, за да се проведе успешно интеграцията. Всяка община има своята специфика и разчитаме на информация от Ваша страна, за да се поставят въпросите на по-високо ниво и се стигне до тяхното разширяване“, обърна се към присъстващите г-жа Апостолова.

Зам.-председателят на ОССЕИВ г-жа Александрова информира Съвета за създаването на Подкомитет „Интеграция на ромите“ към СП 2014-2020, чийто председател е Томислав Дончев, а представител за област Пловдив е областният управител Здравко Димитров. Целта е да се следи оползотворяването на средствата от структурите и  инвестиционните фондове по проекти за интеграция на ромите и да има информация за резултатите от отпуснатите средства и начина на тяхното разходване.

След проведената дискусия, зам. областният управител – г-жа Апостолова закри заседанието.

Снимки

Skip to content https://www.livechatalternative.com/