Акцент, Новини, ЮЦРП

В Пазарджик се проведе второто за 2018г. заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/

На 28.06.2018г. /четвъртък/, от 11.00ч. в х-л „Форум“ гр. Пазарджик, се проведе второто за 2018г. заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/.

То беше председателствано от областния управител на Пазарджик – Стефан Мирев. На заседанието  присъстваха представители на министерства,  областните управители или техни заместници на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и на НПО. Областна администрация – Пловдив беше представена от зам. областния управител Петър Петров и Снежана Александрова – Началник на отдел „Координация и европейска интеграция.“

По време на заседанието беше представен и обсъден Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. Бяха презентирани новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г. В дневния ред на заседанието бяха включени и презентации за изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в Южен централен район. Членовете на съвета  се запознаха с изпълнението на проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, който беше представен от г-жа Снежана Александрова, в качеството й на представител на асоциирания стратегически партньор. Тя показа основните параметри на изпълнявания проект с Агенцията за регионално развитие-Пловдив: INSiGHTS. При представянето на напредъка на проекта бяха посочени разработените материали, използваните ресурси, включените групи от заинтересовани страни и извършените дейности, благодарение на които за подготвяната стратегия за устойчив туризъм на област Пловдив е разработена предложената визия, единодушно приета чрез гласуване от членовете на Регионалния съвет за развитие

Членовете на Съвета подкрепиха предложението на областния управител на Пазарджик Стефан Мирев, за осигуряването на финансови средства за изграждане на Околовръстен път на гр. Септември и изграждане на транспортна връзка между с. Фотиново в община Батак, област Пазарджик и с. Селча в община Девин, област Смолян.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ от бенефициенти общини в Южен централен район, в процес на изпълнение са 84 проекта по различни приоритетни оси. Приключилите проекти са 17 на обща стойност 5,4 млн. лв. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в ЮЦР до края на 2017г. са сключени 278 договора, одобрените средства са 41 млн. лв. Представител на Комисията за защита на личните данни запозна членовете на съвета с новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

В края на заседанието областният управител на Пазарджик Стефан Мирев предаде ротационното председателство на областния управител на Хасково Станислав Дечев, който ще председателства РСР на ЮЦР през следващите шест месеца.

 

Галерия

Последна редакция на 02 юли, 2018 в 11:47

Skip to content https://www.livechatalternative.com/