1972: Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017