Акцент, Новини, ЮЦРП

Областният управител Здравко Димитров председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Областният управител Здравко Димитров, който е  Председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01.01.-30.06.2019 г. откри  съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/. То беше проведено в изпълнение на чл. 45 , ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В началото на заседанието, областният управител изказа специални благодарности към проф. Кольо Динков – ректор на Университета по хранителни технологии, за любезното домакинство на форума, който се проведе в новата зала на УХТ, изградена и оборудвана по европейски проект за цялостно обновяване на Университета, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

На днешното заседание присъстваха повече от 2/3 от членовете съвещателен глас представители на организации, имащи отношение към регионалното развитие и темите, включени в дневния ред.

Юлиян Моллов – Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.)  за 2018 г.

От доклада стана ясно, че по ръст на БВП, Южен централен район е на второ място след Югозападен район. Нарастване има и при БВП на глава от населението в ЮЦР, което се е повишило чувствително спрямо 2016г., а платежоспособността на населението е нараснала със 7.64%. Намалява процентът на население в риск от бедност, а коефициентът на заетост бележи ръст спрямо предходни периоди. Икономическата активност в района е 54.3%, но демографските характеристики продължават да са с намаляваща тенденция, като изключение прави само област Кърджали. Като цяло, естественият прираст е отрицателен, но в района се забелязва благоприятна тенденция. Ръст има при чуждестранните инвестиции, в сферата на услугите, аграрния и туристическия сектор. Забелязва се изоставане в инфраструктурните проекти и Вик сектора, в частност изграждане на пречиствателни станции за отпадни води. В ЮЦР са реализирани проекти за над 3 млрд. лв.

Участниците в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район гласуваха и приеха единодушно предложения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) за 2018 г. 

Следващата точка в дневния ред беше Представяне на напредъка на проекта за каскада Въча, а по темата докладва инж. Митко Стойчев от Областна администрация Пловдив.  Той запозна присъстващите с предимствата на проекта за водоснабдяването на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада Въча като обект имащ важно значение за развитието на гр. Пловдив и региона около него.

Областният управител подчерта огромното социално-икономическо значение на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“. До гр. Пловдив водата ще постъпва гравитачно, с относително къси магистрални водопроводи. По трасето ще бъдат захранени населени места на територията на 6 общини – Пловдив, Марица, Кричим, Стамболийски, Перущица и Родопи. Този проект ще има за цел да оптимизира и подобри техническите и икономически параметри, като редуцира  трасетата на водопроводи и площадки на съоръжения. Бяха изтъкнати предимствата му – качество, надеждност, икономически, хигиенни и здравни норми. Областният управител заяви, че обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение подобряване условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.

Кметът на община Девин – Красимир Даскалов беше избран за заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г., под председателството на Областния управител на Област Смолян.

Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, представи Концепция на план за действие по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ Европа. Концепцията беше приета единодушно с препоръка да се разработи подробен План за действие на база идентифицираните добри практики.

Беше представена информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. –  ОП „Региони в растеж“, Програма за развитие на селските райони; ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“; ОП „Добро управление“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж; ОП „Развитие на човешките ресурси“; „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Околна среда“.

Областният управител благодари на всички участници за присъствието и заяви, че за него е чест да председателства Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, след което предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01 юли – 31 декември  2019г. на областния управител на област Смолян – Недялко Славов.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

Последна редакция на 27 юни, 2019 в 11:38

Skip to content https://www.livechatalternative.com/