АВиК, Съобщения

Покана за заседание на 17.12.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 19813, ал.4, т.9 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВИК, при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, както и във връзка с писмо с изх. № АВК-041/30.07.2019 г. /изпратено по имейл на 30.07.2019 г/, Ви уведомявам, че свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 17.12.2019 г. от 11.00ч., в заседателната зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Приемане на решение, за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2020 г., в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
  2. Други

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите, представител на общината в Асоциацията по ВИК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВИК се съгласуват по ред определен от общинския съвет.

При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се гласове на съответната община в общото събрание няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВИК, материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще бъдат достъпни за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията — пл. „Н. Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

От 10.40 до 10.55 часа, преди откриване на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВИК — Пловдив в изпълнение на чл. 12, ал.2 от ПОДАВиК ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл. 11, ал.2 от Правилника (двадесет и един дневен) срок. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. М. Стойчев, тел. 0888333136, 032 605 522 и на електронен адрес:

Приложение:

Писмо с изх. № АВК-04-1/30.07.2019 г. и приложенията КЪМ него /копие/.

С уважение,                                                   

ДАНИ КАНАЗИРЕВА
Доктор по конституционно право
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/