Акцент Инициативи

Добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса

През месец октомври 2019 година Консорциум в състав : СНЦ „Био-Б-Еко“- с Борино, община Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив  започна работа по изпълнение на Дейност 3 – „Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат – проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“ по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Разработените до този момент продукти са публични:

  • Пътната карта е публикувана на адрес – https://civildialogue.eu/index.php/patna-karta
  • База-данни с профили на представителите на гражданското общество в областите Пловдив и Смолян може да бъде намерена  на адрес – https://civildialogue.eu/index.php/civilsociety
  • Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади –  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери –   https://civildialogue.eu/index.php/civil-dialogue

Ще бъде създадена методика и указания за използване на електронни инструменти и механизми за включване на гражданите и бизнеса, както и структурите на гражданското общество във взимането на решения: методика и указания за разпространение на информация и цифрово съдържание чрез иновативни информационни и комуникационни канали; методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на дискусии и форуми чрез модерни електронни инструменти; методика и указания за работа с електронни инструменти за организиране на политически събития в социалните мрежи и методика и указания за онлайн взимане на решения и колективна работа със споделени цифрови документи.

https://www.livechatalternative.com/