АВиК Новини

Здравко Димитров председателства общото събрание на Асоциацията по ВиК

Днес 27.04.2016 г. в Областна администрация – Пловдив беше проведено редовното заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Пловдив. Председател на Асоциацията е областният управител г-н Здравко Димитров и членове – представители на общините от област Пловдив в общото събрание на АВиК Пловдив, имащи право на глас. Присъства и Управителят на „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД –  Пловдив, г-н Спартак Николов. Общото събрание премина по следния дневен ред:

Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация 27по ВиК – Пловдив за 2015 г; Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 година; Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2016 година; Предоставяне на информация за новопридобити активи – ВиК системи и съоръжения от членовете на АВиК Пловдив, които следва да бъдат предоставени на ВиК ЕООД – Пловдив по реда и условията от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

С пълно мнозинство бяха приети годишния отчет за дейността и за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2015 година. Единодушно беше приет и проектобюджета за 2016 година, като всички членове на АВиК Пловдив се ангажираха да обезпечат своевременно своите вноски.

Асоциацията по ВиК е създадена за реализиране на цялостна реформа на ВиК сектора, която е насочена към подобряване качеството на ВиК услугите за потребителите.

Една от най-важните стъпки за постигане на целта е сключването на договора между асоциацията по ВиК и определения ВиК оператор, който беше подписан на 28.01.2016г. и влезе в сила 01.04.2016г.

Със сключения договор всички ВиК активи посочени в него се считат приети за стопанисване, поддържане и експлоатация от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, който приема да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системи и съоръжения, както и да предоставя ВиК услуги на потребителите..

С договора са регламентирани начина и условията за предоставяне на ВиК оператора на новоидентифицирани публични активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на договора, които са от съществено значение за предоставяне на услугите, както и на новосъздадени или придобити по друг начин публични активи след влизане в сила на договора.

На заседанието  членовете на Асоциацията бяха запознати с постъпили искания за предоставяне на експлоатацията на ВиК ЕООД Пловдив на новоизградени ВиК обекти, в това число пречиствателни станции за отпадъчни води и водопроводни и канализационни мрежи в населени места на територията на общините Първомай, Лъки, Раковски, Садово, Родопи и Марица.

Целта на Асоциацията е да работи активно в посока на подобряване състоянието на водопроводната мрежа в областта с цел снижаване на разходите и по-високо качество на услугата.

 

 

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Последна редакция на 16 август, 2016 в 20:59

https://www.livechatalternative.com/