АВиК, Съобщения

Покана за заседание на 17.03.2017г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на основание чл. 198в, ал.4, т.5, т.9 и т.10 от Закона за водите (ЗВ) и чл.16 т.2,в изпънение на чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, Ви уведомявам, че свиквам редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 17.03.2017г. от 11:00 ч., в заседателната зала № 300, находяща се на IІІ-етаж, в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив;
 2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията;
 3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2016г.
 4. Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2016г.
 5. Приемане на бюджета за 2017г.
 6. Съгласуване на окончателен вариант на Бизнес план за развитие, за периода 2017г.-2021г.,изготвен от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, съгласно чл.6.4 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоствяне на водоснабдяване на водоснабдителни и канализационни услуги;
 7. Други
 • Искане с вх. № АВК-03-3/20.12.2016г. от „ВиК“ЕООД- Пловдив, като страна по Договора, с цел отстраняване на технически грешки да бъде направена корекция на Приложение1 към Договора.
 • Запознаване членовете на АВиК – Пловдив с направени по реда на чл.4.4 (г) от Договора писмени уведомления, относно предоставяне на публични активи на „ВиК“ ЕООД – Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация, както и с възражение от Оператора (вх.№ АВК-02-67/16.01.2017г.) по повод искане на община Раковски, (вх.№ АВК-02-67/12.12.2016) за предоставяне на ПСОВ Раковски на Оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация.

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198е от ЗВ, представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от общинския съвет.

При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се гласове на съответната община в общото събрание няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

Съгласно чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще бъдат достъпни за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията – пл. Н. Мушанов № 1,гр. Пловдив.

Припомням Ви, че съгласно чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация всеки от членовете на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл.11, ал.2 от Правилника срок. Според чл.11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само  с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

При необходимост от допълнителна информация, определените лица за контакт са:

 • Йордан Дардов – главен секретар на АВиК – 0887557101 или 032/605564.
 • Хрипсиме Чектерян- финансов експерт в АВиК-0888985008

С уважение, (П)                                                   

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ                                                  

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Материали за заседанието:

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/