АВиК, Съобщения

Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника, както и във връзка с изпратеното Ви писмо наш изх. № АВК-02-51/30.07.2020 г., при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание,  свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 15.00 часа, в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, пл.“Никола Мушанов“  № 1, гр.Пловдив, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на решение, за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2021 г.
  2. Други.

На основание чл.10, ал.5, т.5 от Правилника предлагам по горепосочения дневен ред Общото събрание да вземе следното решение:

По т.1:

На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, приема решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021г. да е в размер на 24 999,10 лева.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел Асоциация по ВиК и ще бъдат предоставени на разположение  за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

Напомням Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника  представител на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. В тази връзка и на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника е необходимо позицията и мандатът на представителя на общината по горепосочената точка от дневния ред да се съгласува по ред, определен от общинския съвет. Решението на Общинския съвет следва да представите най-късно в деня на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието. При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се в общото събрание гласове на съответната община няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

От 10.40 до 10.55 часа, преди откриване на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив,  в изпълнение на чл. 12, ал.2 и ал.3 от ПОДАВиК ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл. 11, ал.2 от Правилника срок. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. М. Стойчев, тел. 0888333136, 032 605 522 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложение:

  1. Писмо изх. № АВК-02-51/30.07.2020г. до кметовете на общините в област Пловдив и приложенията към него;
  2. Покана за заседанието;
  3. Съобщение за промяна в началния час (15:00) на заседанието;

С уважение,                                   

ДАНИ КАНАЗИРЕВА                                                     

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/