АВиК, Съобщения

Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 във връзка с чл.20, ал.3 и чл.33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника, както и във връзка с изпратеното Ви писмо наш изх. № АВК-02-55/03.06.2021 г. Ви уведомявам, че при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание,  по моя инициатива свиквам извънредно присъствено заседание на общото събрание на асоциацията, което ще се проведе на 25.08.2021 г. (сряда) от 14.00 часа  в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, пл.“Никола Мушанов“  № 1, гр.Пловдив, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 2022 г.
  2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като  ВиК  оператор за периода 2022 – 2026г.
  3. Одобряване на Подробна инвестиционна програма – 2021г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  4. Други.

От 13.40 до 13.55 часа, преди откриване на заседанието,  в изпълнение на чл. 12, ал.2 и ал.3 от ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям 26.08.2021г. (четвъртък), 14.00 часа като резервна дата и час за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред и място на провеждане и с време за регистрация  от 13.40 до 13.55 часа. За тази дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за първоначално определената дата.

В изпълнение на чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, предлагам следните решения по въпросите от дневния  ред  :

По т.1:

На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, приема решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022г. да е в размер на 24 999,10 лева.

По т.2:

На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от ЗВ и чл.6.4.(д) Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциацията и ВиК оператора, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив СЪГЛАСУВА Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив като ВиК оператор за  периода  2022-2026г.

По т.3:

На основание чл.33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма – 2021г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.        

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел Асоциация по ВиК и ще бъдат предоставени на разположение  за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

На основание разпоредбата на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника, считайте настоящото за покана за личното Ви присъствие на заседанието на общото събрание на асоциацията в качеството на кмет на общината,  а при невъзможност  да участвате общинският съвет следва да определи друг представител. В тази връзка и на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.7 от Правилника Ви напомням, че е необходимо за всяко заседание на общото събрание позицията и мандатът на представителя на общината да са съгласувани по ред, определен от общинския съвет. Решението на общинския съвет следва да представите най-късно в деня на заседанието.

Уведомявам Ви, че според промените и допълненията в ПОДАВиК (ДВ, бр.3/12.01.2021г.) и по-конкретно разпоредбата на чл.14, ал.4, ако представител на община, имащ право на глас упражни това право като гласува с „против“ или „въздържал се“ по някои въпроси от дневния ред, следва да  представи писмено становище за това решение. Също така имайте в предвид, че на основание  чл.14, ал.5 от Правилника, при присъствие на представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, при изчисляването резултатите от гласуването и приемането на решение, гласът му по съответния въпрос се приема като „въздържал се“.

Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право в дневния ред да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане  в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на този срок, промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. М. Стойчев, тел. 0888333136, 032 605 522 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложение: Материали за заседанието на 25.08.2021г.

  • Писмо изх. № АВК-02-55/03.06.2021г. до кметовете на общините в област Пловдив и приложенията към него.
  • Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026г.
  • Подробна инвестиционна програма – 2021г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

С уважение,                                   

АНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/