АВиК, Новини

Покана за заседание на 27.04.2016г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров – Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 27.04.2016г. от 10:30ч., в заседателната зала на ІІ-етаж, в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния планиран дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив;
  2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на членовете за дневния ред;
  3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 г;
  4. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 година;
  5. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2016 година;
  6. Предоставяне на информация за новопридобити активи – ВиК системи и съоръжения от членовете на АВиК Пловдив, които следва да бъдат предоставени на ВиК ЕООД – Пловдив по реда и условията на чл. 4.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.
  7. Други.

Важно: Материали за заседанието

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/