АВиК Съобщения

Покана за заседание на 18.02.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на основание чл. 198(в), ал.4, т.5, т.9 и т.10 от Закона за водите (ЗВ) и чл.16 т.2,в изпънение на чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, Ви уведомявам, че свиквам редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 18.02.2019г. от 10.00ч., в заседателната зала № 300 находяща се на III-етаж, в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2018г.
  2. Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2018г.
  3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2019г.

Съгласно писмо на МРРБ с вх.№ АВК-02-09/10.01.2019г., вноската на държавата в бюджетът на Асоциацията по ВиК – Пловдив се равнява на 14 999.95 лв.

  • Съгласуване на проект на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги подписан на 28.01.2016г. между Асоциация по ВиК – Пловдив и „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. предвид предстоящото кандидатстване на ВиК оператора по откритата процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
  • Други

Разглеждане възможността за сформиране на работна група, с представители на АВиК-Пловдив, заинтересованите собственици на ВиК активи (Областен управител и кметове на общини) и „ВиК ЕООД“ –Пловдив по повод отправено предложение с вх. № АВК-02-57/22.11.2018г. от Областна администрация, касаещо уточняване собствеността на дълготрайни материални активи, представляващи ВиК мрежи и съоръжения.

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198(е) от ЗВ, представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от общинския съвет.

При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се гласове на съответната община в общото събрание няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

Съгласно чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще бъдат достъпни за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията – пл. Н. Мушанов № 1,гр. Пловдив.

От 09.45ч. до 09.55ч. преди откриване на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив в изпълнение на чл.12, ал.2 от ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл.198в, ал.7 от Закона за водите.

Припомням Ви, че съгласно чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация всеки от членовете на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл.11, ал.2 от Правилника срок. Според чл.11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само  с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

Телефони за връзка:

  • 0887557101 или 032/605574;
  • 0888985008 или 032/605564.

С уважение,                                                          

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ                                                  

Председател на Асоциаця по ВиК на обособената територия,обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Контакти

Последна редакция на 18 март, 2019 в 11:25

https://www.livechatalternative.com/