Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ (Актуализация на 13.12.2022г. 10:46ч.)

09.12.2022

Конкурса е приключен с назначаване.

07.12.2022

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА  

за длъжността  „Главен счетоводител“ в  дирекция АПОФУС в Областна администрация – Пловдив

Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 18 точки.

 • Надежда Петкова Иванова – 22 т.
 • Анелия Евгениева Иванова – 12 т.

Интервюто ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация- гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /П/

05.12.2022

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Тестът се състои от три различни варианта по 22 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат  само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути.
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор.
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 18 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 3.

Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 3 – 66 т.

2. Интервюто протича чрез събеседване с всеки един от кандидатите поотделно.

Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по образец. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто е 3.

Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 245 т.

Общо възможни точки от интервюто, умножен с коефициент 3 – 315 т.

3. Система за определяне на резултатите:

Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране:

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  /П/

30.11.2022

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен счетоводител в дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в общата администрация на Областна администрация-Пловдив.

Въз основа Протокол № ЧР-22-9/30.11.2022 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-82 от 23.11.2022 г. на Областния управител на област Пловдив:

І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 • Надежда Петкова Иванова
 • Анелия Евгениева Иванова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 07.12.2022 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300.

Необходима литература за подготовка:

 1. Закон за счетоводството;
 2. Закон за обществени поръчки;
 3. Закон за публични финанси;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за администрацията;
 6. Устройствен правилник на областните администрации;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

14.11.2022

ЗАПОВЕД

№ РД-20-206/14.11.2022г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността е да организира и контролира финансово-счетоводното обслужване на администрацията, като осигурява спазването и изпълнението на счетоводната политика на организацията. Осъществява контрол и дава указания по счетоводните записвания и други указания, свързани с прилагането на закони в областта на финансовите дейности.

Минимален размер на основна месечна заплата: 730 лв., като основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Областна администрация – Пловдив.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – БакалавърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 3 години       или Минимален ранг за заемане на длъжността – IV Младши  Класификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Условията за назначаване на държавен служител, определени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
 2. На условията, визирани в чл. 18, т. 1, б. „а“, б. „аа“, б. „бб“, б. „б“ и т. 2 от Закона за счетоводството, а именно:

2.1. Физическите лица по чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

2.2. Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;
бб) при бакалавърска степен – три години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

2.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция АПОФУС, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от НПКПМДС, ще се проведе чрез:

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Областна администрация;
 • интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копия от документи, удостоверяващи придобит ранг като държавен служител, удостоверяващи притежаването на ранг – ІV младши, ако са работили по служебно правоотношение;
 • Автобиография (европейски формат).

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 24.11.2022 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540 и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg.

АНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р /П/
Областен управител на област Пловдив

Последна редакция на 13 декември, 2022 в 10:57

Skip to content https://www.livechatalternative.com/