Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

14.11.2022

ЗАПОВЕД

№ РД-20-206/14.11.2022г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността е да организира и контролира финансово-счетоводното обслужване на администрацията, като осигурява спазването и изпълнението на счетоводната политика на организацията. Осъществява контрол и дава указания по счетоводните записвания и други указания, свързани с прилагането на закони в областта на финансовите дейности.

Минимален размер на основна месечна заплата: 730 лв., като основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Областна администрация – Пловдив.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – БакалавърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 3 години       или Минимален ранг за заемане на длъжността – IV Младши  Класификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  1. Условията за назначаване на държавен служител, определени в чл. 7 от Закона за държавния служител.
  2. На условията, визирани в чл. 18, т. 1, б. „а“, б. „аа“, б. „бб“, б. „б“ и т. 2 от Закона за счетоводството, а именно:

2.1. Физическите лица по чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

2.2. Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;
бб) при бакалавърска степен – три години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

2.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция АПОФУС, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от НПКПМДС, ще се проведе чрез:

  • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Областна администрация;
  • интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
  • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж (трудова, служебна или осигурителна книжка);
  • Копия от документи, удостоверяващи придобит ранг като държавен служител, удостоверяващи притежаването на ранг – ІV младши, ако са работили по служебно правоотношение;
  • Автобиография (европейски формат).

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 24.11.2022 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540 и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg.

АНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р /П/
Областен управител на област Пловдив

https://www.livechatalternative.com/