Отмяна на заседание на Асоциация по ВиК на 01.11.2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че заседанието планирано за 01.11.2016г. се отменя.

С уважение,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на основание чл. 198в, ал. 6 и във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, Ви уведомявам, че свиквам извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 01.11.2016 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на ІІ-етаж, в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив;
  2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията;
  3. Съгласуване План за действие при аварии на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл.13.1 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоствяне на водоснабдяване на водоснабдителни и канализационни услуги;
  4. Съгласуване План за управление на човешките ресурси на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл.5.4 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоствяне на водоснабдяване на водоснабдителни и канализационни услуги;
  5. Съгласуване Програма за управление на отпадъците на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвена съгласно чл.5.5 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоствяне на водоснабдяване на водоснабдителни и канализационни услуги;
  6. Съгласуване План за собствен мониторинг на отпадъчните води от ПСОВ, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл.5.5 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоствяне на водоснабдяване на водоснабдителни и канализационни услуги;
  7. Разни

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198е от ЗВ, представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от общинския съвет.

При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се гласове на съответната община в общото събрание няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

Съгласно чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще бъдат достъпни за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията – пл. Н. Мушанов № 1, гр. Пловдив.

Припомням Ви, че съгласно чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация всеки от членовете на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси  за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения  от чл.11, ал.2 от Правилника срок. Според  чл.11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2  промени в дневния ред могат да се правят само  с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

При необходимост от допълнителна информация, определените лица за контакт са:

инж. Митко Стойчев – тел. 032/605526; GMS: 0888 333136 и Йордан Дардов  – главен секретар на АВиК – 0887557101 или 032/605564.

Важно: Материали за заседанието

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017