АВиК, Новини

Покана за заседание на 12.08.2016г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров – Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което ще се проведе на 12.08.2016г. от 10:00ч., в заседателната зала на ІІ-етаж, в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния планиран дневен ред:

  1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив;
  2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията;
  3. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г., в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
  4. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за следващия регулаторен период – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.;
  5. Изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран воден проект за водите на гр. Пловдив – Етап I“, с бенефициент Община Пловдив, по процедура № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Вземане на решение за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Приемане на решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на община Пловдив да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.

  1. Изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, с бенефициент Община Асеновград, по процедура № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Вземане на решение за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи.

Приемане на решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на община Асеновград да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.

  1. Разни.

Важно: Материали за заседанието

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:01

Skip to content https://www.livechatalternative.com/