Акцент, Новини

400 млн. лв. за интегрирани инвестиции могат да получат общините от Южен централен регион

Заместник областният управител Димитър Добрев откри информационна среща на заинтересованите страни

„Най-важната цел на всяка интегрирана териториална инвестиция е да решава ключови проблеми и да има пряк икономически ефект, свързан с разкриването на нови работни места“. Това заяви заместник областният управител Димитър Добрев на информационната среща за разясняване на  процедурата  „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

Тя се организира от ОИЦ-Пловдив с подкрепата на Областна администрация. На нея бяха поканени заинтересованите страни от Южен централен регион (ЮЦР) – кметове и експерти към общините, бизнес организации, представители на научната и развойна дейност, неправителствени организации и граждански сектор. В представянето на програмата  се включиха зам.-кметът на Община Пловдив Пламен Панов, управителят на ОИЦ-Пловдив Нели Караджова, Камен Стратиев от Звеното за медиации към РСР на ЮЦР и изпълнителният директор на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ Катя Стайкова.

По време на срещата стана ясно, че новият подход в регионалното развитие дава възможност една идея за ИТИ да се реализира както на територията на повече от една община, така и на територията на повече от един регион, а дейностите обхващат широк спектър от мерки. Сред тях са инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност, зелена градска инфраструктура, образователна, здравна и социална инфраструктура, култура, спорт и туризъм.

В разработване и изпълнение на концепциите за ИТИ могат да участват  заедно представители на национални институции и местни общности, бизнеса, неправителствени организации, научни среди, гражданско общество. „Обединяването на усилията на всички партньори и активното им ангажиране в процеса е ключово за постигане на успех на новата регионална политика“, коментира Димитър Добрев. Той подчерта, че в новия програмен период за Южен централен район са планирани средства по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ в размер на над 400 млн. лева.

По тази мярка могат да кандидатстват 40-те средно големи и по-малки градски общини. Дванадесет от тях са в Южен централен район – Асеновград и Карлово в област Пловдив, Велинград, Пещера, Пазарджик и Панагюрище в област Пазарджик, Димитровград, Харманли, Свиленград и Хасково в област Хасково и областните центрове Смолян и Кърджали. Към тях като партньори могат да се присъединят и останалите общини от ЮЦР.

На събитието участниците бяха запознати с указанията за кандидатстване, с формирането на успешни партньорства между заинтересованите страни,  бяха представени добри практики и примери за развитие на  индустриални паркове, технологични центрове, регионални туристически продукти и устойчива градска мобилност.

Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ са утвърдени, а процедурата е официално отворена в ИСУН. Крайният срок за подаване на концепции за ИТИ е 27.09.2023 г. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е с общ бюджет от 3,6 млрд. лева от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Предвидените средства за интегрирано териториално развитие на регионите по Приоритет 2 на програмата са близо 2,5 млрд. лева.

Изискванията и правилата за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретни проектни предложения ще бъдат предмет на отделни Насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми. Повече информация за ПРР 2021-2027 г. и ИТИ, можете да откриете на www.bgregio.eu и на сайта на МРРБ-https://www.mrrb.bg/.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/