Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-9: Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на общината

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-9

Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 108, 109 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

След проверка на приложените документи към заявлението и изискани допълнителни, ако са налице предвидените законови основания /предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.

Необходими документи

 1. Писмено заявление-образец АД-ДС-9;
 2. Заверено копие на влязла в сила заповед на кмет на община;
 3. Актуално удостоверение за наследници (при необходимост);
 4. Удостоверение за актуално състояние (за юридически лица);
 5. Документ за възстановено/върнато обезщетение;
 6. Актуална оригинална скица на имота, издадена от съответната техническа служба /Служба по кадастър/ ОСЗ;
 7. Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове при наличие на различия в площта, номера на имота или наименованието на обекта (при необходимост);
 8. Нотариално заверено пълномощно(ако документите се подават от упълномощено лице).

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за отписване на АДС, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Обжалване

Отказът от деактуване не подлежи на обжалване, тъй като същият представлява вътрешнослужебен акт. Защитата срещу отказа на областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред (чл. 113 от ППЗДС) – чрез предявяване на установителен иск по чл. 97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:45

Skip to content https://www.livechatalternative.com/