Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-13: Продажба на земя – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-13

Правно основание

чл.44, ал.3 от Закона за държавната собственост, чл.84-86 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

При наличие на визираните в чл.84, ал.3 от ППЗДС документи, областният управител издава заповед за определяне на купувач.

В едномесечен срок от връчването на заповедта заявителят, определен за купувач, заплаща цената на имота, дължимите данъци и такси, определени със заповедта.

В 14-дневен срок след представянето на платежни документи за извършени плащания, се подготвя договор за продажба на имота.

Договорът подлежи на вписване от купувача, за негова сметка, в Агенция по вписванията, съобразно местонахождението на недвижимия имот.

След вписване на договора и представяне на оригинален вписан екземпляр от същия, имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост.

Необходими документи

 1. Писмено заявление – образец АД-ДС-13;
 2. Документ за собственост за сграда или самостоятелен обект в жилищна сграда-етажна собственост;
 3. Документ за учредено или придобито право на строеж върху държавно дворно място;
 4. Удостоверение за признато право на строеж в случаите по §6 от Закон за собствеността;
 5. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
 6. Актуална оригинална скица на имота по кадастрална карта, а ако няма влязла в сила – по действащ ПУП;
 7. Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена;
 8. Удостоверение за поделяемост на имота от съответната общинска администрация, а ако имота е неподеляем – областен управител предприема действия за разделяне на имота с влязъл в сила ПУП;
 9. Удостоверение за идентичност на имота при различия в площта, наименованието или номерацията по действащ и предходни планове;
 10. Актуално състояние на юридическото лице (при необходимост);
 11. Взето решение от управителния орган на търговското дружество за закупуване на държавен недвижим имот и определяне на лице, което да участва и представлява дружеството в процедурата по закупуване на имота (при необходимост);
  • Заявителят – физическо лице представя документ за самоличност, декларация за семейно, гражданско и имотно състояние; представя се и копие на удостоверение за граждански брак, копие на лична карта на другия съпруг, тъй като придобиването на имота става в режим на СИО.
  • Удостоверение за наследници (при необходимост).

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

60 дни (след пълно окомплектоване на преписката)

Такса за предоставяне, основание

Цената на имота се формира на основание чл.90 ППЗДС – пазарна оценка, изготвена от независим оценител; местен данък (с изключение на хипотезите по чл. 48 от ЗМДТ), режийни разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС и ДДС върху режийните разноски, такса за вписване.

Отказ, основания

В случай, че определеното за купувач лице не извърши в определения едномесечен срок дължимите плащания, преписката се прекратява служебно на основание чл.76, ал.2 ППЗДС.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/