Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-18: Замяна на имот-частна държавна собственост или на право на строеж върху имот-частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е под 500 000 лева с имот или право на строеж – собственост на физически или юридически лица

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-18

Правно основание

Чл.45, ал.2 и 3 от ЗДС, чл.61-65 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

Процедурата започва по искане на заинтересованите лица, а когато държавният недвижим имот се управлява от друго ведомство – искането се отправя до ръководителя на ведомството, който изпраща преписка на областен управител, като изрази становище по процедурата по замяна. Постъпилото искане и приложените документи се проверяват и при необходимост се изискват допълнителни.  Изготвят се експертни оценки от независим оценител на имотите-предмет на замяната или на правото на строеж (когато държавният имот се управлява от ведомство, оценката се възлага от съответното ведомство). Изготвя се заповед за осъществяване на замяната, издадена от областен управител. В едномесечен срок следва да се внесат съответните данъци или суми за уравнение при констатирана разлика в експертните оценки на имотите, предмет на процедурата за замяна. При представяне на надлежни документи, удостоверяващи извършените плащания, се сключва договор за замяна на имотите или на правото на строеж. Договорът подлежи на вписване в Агенция по вписванията за сметка на заявителите. След представяне на вписан договор за замяна, държавният имот – предмет на замяна, се отписва от актовите книги за държавна собственост със заповед на областен управител. Предаването и приемането на владението върху имотите – предмет на замяната между страните се осъществява с приемо-предавателен протокол между страните. Новопридобитият имот в полза на държавата се актува по реда на ЗДС.

Необходими документи

 1. Писмено заявление – образец АД-ДС-18;
 2. Нотариални актове на имотите, собственост на ФЛ/ЮЛ – заявители по процедурата, които се предлагат да се заменят;
 3. Актуална оригинална скица/схема за сграда или част от сграда и актуална данъчна оценка на имотите, които се предлагат да се заменят от страна на ФЛ/ЮЛ;
 4. Удостоверение от Агенция по вписванията, че имотите, които заявителите предлагат за замяна, не са обременени с тежести;
 5. Когато заявител е ЮЛ, същото представя:
  1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
  2. Удостоверение от НАП, че фирмата няма данъчни задължения;
 6. Когато заявител е ФЛ, което към момента на осъществяване на процедурата е в граждански брак, се представят:
  1. Декларация за гражданско, семейно и имуществено състояние и документ за самоличност;
  2. Заверено копие от удостоверение за граждански брак;
  3. Нотариално заверена декларация от другия съпруг, че е съгласен да се извършва разпореждане с имота при положение, че същият е придобит в режим на СИО по време на брака.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

60 дни (след пълно окомплектоване на преписката)

Такса за предоставяне, основание

В зависимост от изготвените експертни оценки на имотите, които ще бъдат заменени, или на правото на строеж, при получена евентуална разлика в оценките може да се дължат суми за уравнение, начислява се 20% ДДС (ако е налице облагаема доставка по смисъла на ЗДДС), местен данък, режийни разноски и 20% ДДС на режийните разноски, такса за вписване.

Отказ, основания

Ако замяната е във вреда на държавния интерес, процедурата се прекратява служебно и за това се уведомяват заинтересованите лица.

Обжалване

Отказът на областен управител не подлежи на обжалване.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:43

Skip to content https://www.livechatalternative.com/