Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-14: Продажба на сграда – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху земята

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-14

Правно основание

чл.45а, ал.3 от Закона за държавната собственост

Процедура по предоставяне

При наличие на всички изискуеми документи, се изготвя пазарна оценка от независим оценител.

След изготвяне на справедлива пазарна оценка, областният управител издава заповед за определяне на купувач.

В едномесечен срок от връчването на заповедта, заявителят, определен за купувач, заплаща дължимите цена, данъци и такси, определени със заповедта.

В 14-дневен срок след представянето на платежни документи за извършени плащания, се подготвя договор за продажба на имота.

Договорът подлежи на вписване от купувача, за негова сметка, в Агенция по вписванията, съобразно местонахождението на недвижимия имот.

След вписване на договора и представяне на оригинален вписан екземпляр от същия, имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост.

 

Необходими документи

 1. Писмено заявление – образец АД-ДС-14;
 2. Документ за собственост на парцела/терена;
 3. Актуална оригинална скица на имота по кадастрална карта, а ако няма влязла в сила по действащ ПУП;
 4. Удостоверение за идентичност на имота при различия в площта, наименованието или номерацията по действащ и предходни планове;
 5. Актуално състояние на юридическото лице (при необходимост);
 6. Взето решение от съответното търговско дружество за закупуване на държавен имот и определяне на лице, което да участва и представлява дружеството в процедурата по закупуване на имота (при необходимост);
 7. Удостоверение за наследници (при необходимост).
 8. Заявителят – физическо лице представя документ за собственост, декларация за семейно, гражданско и имотно състояние; представя се и копие на удостоверение за граждански брак, копие на лична карта на другия съпруг, тъй като придобиването на имота става в режим на СИО.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

60 дни (след пълно окомплектоване на преписката)

Такса за предоставяне, основание

Цената на имота се определя на основание чл.45А, ал.3 ЗДС – изготвяне на справедлива пазарна оценка, изготвена от независим оценител; извън продажната цена се дължат местен данък (с изключение на хипотезите по чл. 48 от ЗМДТ), режийни разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС и ДДС върху режийните разноски, такса за вписване в Служба по вписванията.

Отказ, основания

В случай, че определеното за купувач лице не извърши в определения едномесечен срок дължимите и определени по заповедта плащания, преписката се прекратява служебно на основание чл.76, ал.2 ППЗДС.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/