Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-16: Продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лева, чрез търг

Бланка за заявка

Няма

Правно основание

чл. 44.ал.2 от ЗДС, чл. 42 – 58 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

Процедурата по провеждане на търга се открива със заповед на областния управител, която съдържа условията за провеждането му, утвърждава тръжната документация и назначава комисия по провеждането му. Условията на търга, определени в заповедта, се публикуват поне в един национален ежедневник и в един местен вестник, както и на интернет страницата на съответната администрация най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове – най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

Кандидатите представят всички документи, които са предвидени в заповедта за откриване на процедурата за провеждане на търга и тръжната документация.

Търгът се провежда при спазване процедурата, предвидена в глава V от ППЗДС.

Областният управител определя купувача със заповед, която се съобщава на участниците в търга по реда на АПК и се обявява на видно място в сградата на администрацията, и в интернет страницата на областната администрация. Спечелилият кандидат заплаща определената цена и дължимите данъци и такси в 14 – дневен срок от връчване на заповедта.

След влизане на заповедта в сила и заплащане на дължимите суми, областния управител сключва договор за продажба на имота в седемдневен срок. Договорът подлежи на вписване в Агенцията по вписванията по местонахождението на недвижимия имот за сметка на купувача.

Необходими документи

  1. Надлежно попълнена тръжна документация, част от която е заявлението за участие в тръжната процедура.
  2. Тръжната документация съдържа всички условия по провеждане на търг, като се посочват и необходимите документи, които участниците следва да представят.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

60 дни (след пълно окомплектоване на преписката). Обжалването спира сроковете.

Такса за предоставяне, основание

Продажна цена, местен данък по ЗМДТ, 20% ДДС (ако е налице облагаема доставка по смисъла на ЗДДС), режийни разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС и ДДС върху разноските, такса вписване.

Отказ, основания

При липса на заявления за участие или възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, назначената комисия съставя протокол, въз основа на който областният управител със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.

Обжалване

Заповедта за определяне на купувач подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок пред административен съд – Пловдив.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/