№ 001/07.08.2014г. Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив“

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив“

Решение за прекратяване на процедура – изх. № РД-20-99 от 21.08.2014г.

Решение за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка

Документи за участие

Заповед по чл. 8 от ЗОП

ПОЯСНЕНИЯ

Разяснение от 20.08.2014г. 17:10ч. – с изх. № АСД-16-2 от 20.08.2014г.

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017