Архив

Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за служителите в областна администрация – Пловдив” по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публична покана

Документи за участие

РАЗЯСНЕНИЕ 05.11.2013г. 17:00ч.

Относно: Даване на разяснения във връзка с публикувана документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :„Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация – Пловдив“ по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили устни искания за даване на разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :„Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация – Пловдив“ по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация“, в качеството си на Възложител, правим следното уточнение:

В т. 1. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ от публикуваната документация към Обособена позиция 2. „Избор на изпълнител за провеждане на обучения, свързани с лидерство и мениджмънт и мотивация и екипна работа“, е допуснато противоречие по отношение на изискванията към организацията на обученията, и по-конкретно по отношение на мястото на провеждане, което се определя от Възложителя, и изискването за осигуряване на зала и оборудване за обученията от страна на изпълнителя. В тази връзка ви информирам, че отпада изискването към Изпълнителя за осигуряване на зала и техника за провеждането на практическия модул към обученията, заложени в дейност 1 и 2 на Обособена позиция 2 „Избор на изпълнител за провеждане на обучения, свързани с лидерство и мениджмънт и мотивация и екипна работа“.

РАЗЯСНЕНИЕ 06.11.2013г. 17:00ч.

Относно: Даване на разяснения във връзка с публикувана документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация – Пловдив“ по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили устни искания за даване на разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация – Пловдив“ по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация“, в качеството си на Възложител, правим следното уточнение към раздел І. Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в частта Подготовка и подаване на документи, както следва:

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

 

плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, както следва:

  • Приложение № 1 – Оферта;
  • Приложение № 4 – Декларация за запознаване с условията на поръчката;
  • Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2, т. 2а, 4 и т. 5 от ЗОП;
  • Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП;
  • Приложение № 7 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
  • Приложение № 8 – Информация за оборота на участника;
  • Приложение № 9 – Списък за изпълнени договори;
  • Приложение № 10 – Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката;
  • Приложение № 11– Професионална автобиография;
  • Приложение № 12 – Проект на договор;

плик № 2 с надпис Техническо предложение,в който се поставя Техническата оферта (приложение № 2 от документацията);

плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника. (Приложение № 3 а; или 3 б )

СЪОБЩЕНИЕ 11.11.2013г. 15:30ч.

Относно: Отваряне на постъпили оферти във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :„Организиране и провеждане на обучения за служителите в областна администрация – Пловдив” по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Информираме Ви, че на 13 ноември 2013 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на Областна администрация – Пловдив ще се проведе процедура за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация – Пловдив по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация”

Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 21 юни, 2016 в 16:34

Skip to content https://www.livechatalternative.com/