Архив

Решение за прекратяване

СЪОБЩЕНИЕ от 06.11.2013г. 15:00ч.

Ценовите оферти ще бъдат отваряни на дата 11.11.2013г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Областна А находяща се на адрес Пловдив пл. Никола Мушанов 1, Етаж 2. Могат да присъстват всички заинтересовани лица, представители на медиите и участниците подали оферти

Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим) и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”

Решение на Областен управител за откриване на процедурата

Обявление

Документи за участие

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

Последна редакция на 21 юни, 2016 в 16:52

Skip to content https://www.livechatalternative.com/