Новини

Приеха проекта за „Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017 – 2020 г.“

Под председателството на областния управител Здравко Димитров  в Областна администрация Пловдив беше проведено второто за 2016 г. редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Пловдив.

Заседанието се проведе съгласно Закона за регионалното развитие и в него се включиха кметовете на общини на територията на област Пловдив, представители на общинските съвети от тези общини, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите, на работниците и служителите на национално равнище. На заседанието беше приет проектът за „Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017 – 2020 г.“ Документът е изготвен от екипа на отдел „Координация и европейска интеграция“ във връзка с предстоящата актуализация на Областната стратегия за развитие на област Пловдив. В проектът са предвидени мероприятия за развитието на индустриалните зони в Област Пловдив, новите технологии и IT сектора.

Инж. Пламен Панчев, председател на Съвета на директорите на „Сиенит Холдинг“ АД и създател на „Тракия икономическа зона“ изтъкна, че трябва да се работи и в посока на повишаване ролята на общините при изграждане на връзките между бизнеса и професионалното образование. Той не скри, че вече има реализирани няколко успешни проекта в общините Марица, Куклен, Раковски, Асеновград и Пловдив, но е необходимо да се направят още доста усилия от страна на общините в това направление, защото и двете страни имат нужда от по-тясно партньорство.

Като точка от дневния ред беше разгледано и прието предложението  на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за включване на Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия в състава на Областния съвет за развитие на област Пловдив в състава на Областния съвет за развитие на област Пловдив като постоянен член.

Агенцията за регионално развитие дългогодишни партньори и участват в разработването и приемането на Общинските планове за развитие, Областната стратегия за развитие и в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район; както и в разработването на първата в България Регионална иновационна стратегия на Южен централен район. Участват активно в Областния съвет за развитие и в комисиите към Областна администрация Пловдив. Към настоящия момент съвместно с Агенцията Областна администрация Пловдив има спечелен проект по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 година на тема „Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм“, който предстои да се реализира.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

Последна редакция на 24 ноември, 2016 в 17:03

Skip to content https://www.livechatalternative.com/