АВиК, Акцент, Новини

Решение на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК

На 12.03.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, с Председател Областният управител на област Пловдив г-н Здравко Димитров и представители на 12 от общо 18 общини от областта или упълномощени техни лица.

Извънредното заседание бе свикано по повод обстоятелството, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ще кандидатства за финансиране пред ОПОС 2014-2020 г. и в качеството си на конкретен бенефициент по Процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1, подготвя проектно предложение „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, България.

Във връзка с разглежданата точка от дневния ред господин Спартак Николов – управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив отново подробно запозна всички присъстващи на събранието с подготвеното проектно предложение, както и конкретните обекти, включени в него. Единодушно с 86.52 % всички присъстващи членове на АВиК-Пловдив приеха и  дадоха предварително съгласие на ВиК Оператора да поеме финансови задължения в размер на приблизително 17 402 874.43 лева за самоучастието си в рамките на одобреното съфинансиране, като полагащото се ДДС, относимо към стойността на проектното предложение е в размер на приблизително 24 003 952.82 лева.

Господин Здравко Димитров – председател на АВиК-Пловдив даде възможност на присъстващите представители от отделните общини да поставят и дискутират в точка други и конкретни въпроси, предизвикателства пред реализирането на приоритетите в отрасъла, свързан с ВиК мрежите.

Беше подчертана от страна на всички присъстващи членове на извънредното заседание съпричастност и готовност за оказване на съдействие.

Поради изчерпване на дневния ред, председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  г-н Здравко Димитров  закри заседанието

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/