Новини

Областният управител Здравко Димитров свика извънредно заседание на Щаба за защита при бедствия

Областният управител Здравко Димитров свика извънредно заседание на Щаба за защита при бедствия. Причината за спешното заседание е обявеното бедствено положение за част от територията на Област Пловдив, включваща коригиран участък от река Чая и прилежащите земи на територията на община Садово – землища на гр. Садово и с. Катуница и община Родопи, землище на с. Ягодово, за срок от 7 дни, считано от 10.00 ч. на 05.04.2017 г. до 10.00 ч. на 12.04.2017 г.

Междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-22-19/23.03.2017 г. на областният управител за проверка състоянието на защитните съоръжения на р. Чая е установила, че в коригираните участъци от км. 5+120 до км. 5+300 /землище на с. Катуница, община Садово/, от км. 4+820 до км. 5+100 /землище на с. Ягодово, община Родопи/ и от км. 0+800 до км. 1+100 /землища на с. Катуница, община Садово и с. Ягодово, община Родопи/ има разрушени и застрашени защитни диги на реката и е налице предаварийна ситуация, с реална опасност за възникване на бедствие при високи води. Застрашени са животът и здравето на населението на с. Ягодово, община Родопи, с. Катуница, община Садово и ромската махала на гр. Садово, инженерни съоръжения, в т. ч. и РП I-8 (Е-80), земеделски земи и др. Река Чая e един от най-големите притоци на р. Марица, с ненарушен, естествен отток на водите. Особено опасни са високите вълни, защото същите не подлежат на редуциране. Значителната снежна покривка във високите части от водосбора на р. Чая и очакваните (съгласно средносрочната метеорологична прогноза) валежи от дъжд предопределят необходимостта от предприемане на незабавни мерки за предотвратяване опасността от възникване на бедствие и за защита на човешки животи, от увреждане на здравето на хората и причиняване значителни вреди на имуществото и икономиката.

На извънредното заседание бяха определени мерките за овладяване на обявеното бедствено положение за част от територията на Област Пловдив. Щабът взе решение за изпълнение на областния план за защита при бедствия в частта „Наводнения“ и предприемане на съответните превантивни действия съгласно плана.

Комисията предложи и прие извършването на следните мерки: Изграждане на буни от едроломен камък в участъците на р. Чая от км. 5+120 до км. 5+300 /землище на с. Катуница, община Садово/, от км. 4+820 до км. 5+100 /землище на с. Ягодово, община Родопи/ и от км. 0+800 до км. 1+100 /землища на с. Катуница, община Садово и с. Ягодово, община Родопи/. Целта на набелязаните мерки е незабавно възстановяване на разрушените и застрашени защитни съоръжения. Аварийните мерки ще бъдат извършени от Напоителни системи ЕАД – Клон Марица гр. Пловдив, които отговорят за водните съоръжения на територията на областта.

На извънредното заседание беше взето решение, кметовете на застрашените населени места да издадат заповеди за денонощно наблюдение, мониторинг и оповестяване на населението при възникване на аварийна ситуация.

Контрол по изпълнението на поставените задачи е възложена на Ангел Рангелов – заместник областен управител на област Пловдив.

[contentblock id=5 img=gcb.png]

https://www.livechatalternative.com/