АВиК, Съобщения

Покана за заседание на 02.05.2017г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал. 6 и във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК), при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, Ви уведомявам, че свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 02.05.2017г. от 11.00ч., в заседателната зала № 303 в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Избор на представител/и на Асоциацията по ВиК- Пловдив, който/които да участва/т в откритите заседания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и провежданите дискусии относно Бизнес – плана за развитие за периода за 2017-2021г.

На основание чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с направени предложения от членове на Асоциацията по ВиК – Пловдив на редовно заседание, проведено на 17.03.2017г., и искане с вх.№ АВК-02-31/21.03.2017г. от г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим.

  1. Съгласуване на План за опазване на околната среда, изготвен и предоставен за съгласуване от „ВиК“ ЕООД – Пловдив на основание чл.5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и писмо изх.№ 05-08-79/14.02.2017г. на Министерсвото на околната среда и водите (МОСВ);
  2. Съгласуване на План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води от ПСОВ, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен и предоставен за съгласуване от „ВиК“ ЕООД – Пловдив на основание чл.5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и писмо изх.№ 05-08-79/14.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
  3. Съгласуване на „Програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на Услугите, изготвен и предоставен за съгласуване от „ВиК“ ЕООД – Пловдив на основание чл.5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и писмо изх.№ 05-08-79/14.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
  4. Одобряване на проект на „План за действие при аварии“, изготвен от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, съгласно чл.13.1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;
  5. Други;

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите, представител на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от общинския съвет.

При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се гласове на съответната община в общото събрание няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

Съгласно чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще бъдат достъпни за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Н. Мушанов“ № 1, гр. Пловдив.

От 10.40 до 10.55 часа, преди откриване на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив в изпълнение на чл.12, ал.2 от ПОДАВиК ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл.198в, ал.7 от Закона за водите.

Припомням Ви, че съгласно чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл.11, ал.2 от Правилника (двадесет и един дневен) срок. Според чл.11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

При необходимост от допълнителна информация:

032/605564; 0887557101; 0888985008;

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Материали за заседанието:

 

 

 

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/