АВиК, Новини

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив

На 23.10.2018 г. в Областна администрация – Пловдив бе проведено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което се председателства от г-н Здравко Димитров – Областен управител на област Пловдив. От общо 18 общини от област Пловдив присъстваха представители  на 14 от тях, с право на глас .

Точките в дневния ред предвиждаха – приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2019 г., в изпълнение на чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив (Оператора) по реда на чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставен от Оператора на основание на чл. 4.2 от същия.

Проекто-бюджетът на АВиК – Пловдив за 2019 г. бе приет от присъстващите с право на глас единодушно. Той предвижда препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – гр. Пловдив за 2019 г. съгласно чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВИК/ и чл. 198 в, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/ да е в размер на 21 000.00 лв.

По втора точка от дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив бе предвидено да се съгласува Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив.

Поради допуснати неточности и непълноти, съгласуването на същия ще се осъществи, след като в него бъде отразена изискуемата, съгласно Приложение X от сключения Договор, информация.

 Даде се и допълнително възможност в точка 3 от дневния ред на заседанието да се поставят  конкретни въпроси от някой от общините, като Асеновград,  Марица, Родопи и Садово.

Беше отново подчертана, от страна на всички присъстващи членове на извънредното заседание, съпричастност и готовност за оказване на пълно съдействие по възникнали проблеми, свързани  както с дейността на отделните общини в отрасъл ВиК, АВиК – Пловдив и „ВиК“ ЕООД Пловдив, така и във връзка с администрирането на отделните процеси.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  гр. Пловдив бе закрито

Галерия

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/