Новини

Няма опасност за населението на гр. Първомай

Областният управител Здравко Димитров свика съвещание във връзка с констатираните завишени нива на естествен уран в питейната вода на територията на град Първомай и околните населени места. На съвещанието присъстваха кметът на община Първомай, представители на РЗИ Пловдив, ВиК Пловдив, „Напоителни системи“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив, РИОСВ – Пловдив, ОДБХ- Пловдив, СРС „Подкрепа“ и окръжният прокурор на Област Пловдив Румен Попов.

Представителите на институциите обсъдиха проблема, набелязаха мерки за отстраняването му, както и стратегически мероприятия за подобряване качеството на питейната вода в региона.

На съвещанието стана ясно, че няма повод за притеснение на населеното във връзка с констатираните завишени нива на естествен уран в някой от водоизточниците в гр. Първомай и с. Караджалово, защото те своевременно са затворени и вода от тях не постъпва във водопроводната мрежа. Окончателните резултати от пробите във водоизточниците са били готви на 12 април, а ВиК е спряло подаването на вода за населението от тези кладенци още на следващия ден – 13 април. „Поради тази причина за забавяне или укриване на информация е неуместно да се говори“, заяви директорът на ВиК Пловдив Спартак Николов. Представителите на РЗИ съобщиха, че в гр. Първомай от 13 водоизточника е констатирано завишение на нормите в два, а в село Караджалово – при един, като завишението е 0.04 мг/л. при допустима норма от 0.03 мг/л. Водата от всички кладенци се събира н един общ колектор, който подава водоснабдява населението. На 13 април са взети проби и от чешмите в населените места. По първоначални данни от анализа на питейната вода, която достига до населението, няма данни за надвишаване на нормата от 0.03 мг/л. на естествен уран. Очаква се до един месец да излязат и окончателните резултати, защото в момента се провежда и паралелно ръчно изследване. На срещата стана ясно, че промяна в нормативната уредба, направена през 2015 година в съответствие с Европейска директива, намалява допустимата норма за  нивата на естествен уран в питейната вода от 0.06 мг/л. на 0.03 мг/л., но без да отчита естествения радиационен фон на страната.

От ВиК заявиха, че за да се избегне възникване на проблем с водоснабдяването на град Първомай през летните месеци, ще се потърси алтернатива с експлоатация на нов водоизточник, чиито проучвателен сондаж е започнал още през 2011 година. Има и възможност да се използва и старата водоснабдителна мрежа или да се поставят филтри, намаляващи твърдостта на водата, което ще доведе и до ограничаване на възможността за повишаване нивата и на урана.  Към момента няма повод за притеснение относно водоснабдяването през летните месеци.

Препоръката на областният управител Здравко Димитров бе, да се работи в посока на стратегическо решаване на проблема с питейната вода в Пловдив и региона, което може да се осъществи със стартирането на проекта за Каскада Въча. По този начин ще бъде захранван с чиста вода целият регион, а вторият етап ще стигне и до гр. Хасково. „Това е много важен стратегически проблем, който вече трябва да бъде изваден на дневен ред. По този начин ще отпадне нуждата от сондажните кладенци и ще се изключи опасността от завишени нива на уран и тежки метали във питейната вода, защото качеството на водата в язовир Въча е много добро“, заяви областният управител.

На срещата беше поставен и въпросът за повишаване на информираността на населението чрез институциите, за да не се допуска провокативно ескалиране на напрежението.

https://www.livechatalternative.com/