Новини, ЮЦРП

Заседание на регионалния съвет за развитие на ЮЦР

На 15 юни 2017г. в град Смолян се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян.

На заседанието присъстваха г-н Румен Димитров – заместник-министър на културата, представители на министерства, областните управители на областите Хасково, Пазарджик, Кърджали, заместник областният управител на област Пловдив – г-н Петър Петров, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ-ове и на професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Г-жа Даниела Опълченска – Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие  на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016г., като запозна присъстващите с общата картина на изпълнението на плана и постигнатия напредък по изпълнението на  целите  и приоритетите въз основа на индикаторите за наблюдение.

На заседанието бяха актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и Оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.

Инж. Момчил Караиванов – директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Смолян, информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Този инструмент дава възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж). РСР на ЮЦР взе решение за създаване на работна група, която да подготви предложение, базирано на възможностите на териториалните пактове.

По време на съвместното заседание поканените представители на управляващите органи на оперативните програми докладваха актуална информация относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

Съветът подкрепи с решение предложението на Областния управител на област Пазарджик и Кмета на община Панагюрище за преразглеждане на проектите на споразумение между Агенцията по геодезия, кадастър и кадастър /АГКК/ и общините за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и Закона за геодезията и картографията /ЗГК/.

По време на заседанието инж. Караиванов представи Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България, разработени от екип учени и интелектуалци към БАН по инициатива на акад. Стефан Воденичаров.

Галерия

 

Skip to content https://www.livechatalternative.com/