Акцент, Новини

Областният управител Здравко Димитров даде старт на проекта „Посещаемо и безопасно училище“

Областният управител Здравко Димитров представи пред медиите старта на пилотния за страната проект – Областна междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“.

На срещата, която се проведе в сградата на Областна администрация – Пловдив, присъстваха и зам.-областният управител Петър Петров, Иванка Киркова – началник на РУО – Пловдив, Соня Мелоян – директор на Дирекция „Организация и контрол“ в МОН, Иван Иванов – изпълнителен директор на софтуерната компания „Орак Инженеринг“, която е създател на информационната система „Посещаемо и безопасно училище“, Емил Начев – директор на училище „Найден Геров“, Стефка Симеонова – главен експерт в отдел „Образование“ на район „Източен“.

Проектът се реализира по инициатива на Областният управител на Пловдив в изпълнение на Решение № 373 от 05.07.2017 г. на МС за обхващане и задържане на децата в училище.

Пловдивска област е първата, в която се създава Областна междуинституционална платформа за работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (от 5 до 16-годишна възраст) и е изградена за нуждите на Областна администрация – Пловдив и РУО – Пловдив.

Системата е гъвкава и в последствие ще се надгражда, за да прерасне на национално ниво. На следващия етап, по искане на Областния управител, в информационната система ще бъдат включени всички деца от раждането до 18 годишна възраст.

В обхвата на информационната система  на Област Пловдив са включени 358 училища и детски градини.

Екипите са от представители на всички институции, числеността им е над 900 души. За 18-те общини в Област Пловдив са създадени са 23 общински защитени портала под контрола на общинските кметове и един защитен областен портал под контрола на Областния управител и началника на РУО.

Целта на проекта е по-лесно да се следят процесите на миграция и възможностите за настаняване на децата в детски заведения до завършване на средно образование. Основна цел на програмата е децата да се върнат в училище и да се задържат в образователната система. На този етап са предвидени 50 базови мерки и автоматично сигнализиране на отговорните институции (МВР, РУО, Социални служби и т.н). Мерките имат за цел да се повиши ефикасността на процедурата за отпускане на семейни и други помощи на нуждаещите се семейства, а също така и за координирани действия при налагане на санкции спрямо родителите, които не изпълняват задълженията си спрямо Закона за училищното и предучилищно възпитание и Закона за закрила на детето.

След анализ ще бъдат изготвени конкретни мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и ще бъде търсено съдействие от компетентните институции за прилагане на индивидуален подход към всяко дете за решаване на проблема.

Чрез реализирането на информационната система ще се спестят огромни разходи за транспорт, командировки, пощенски разходи и човешки ресурси.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

 

Skip to content https://www.livechatalternative.com/