Процедура: 00799-2021-0003

Предмет на поръчката:  Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Разяснения;
 6. Протоколи;
 7. Протокол на КК;
 8. Решение за класиране;
 9. Информация за гаранции;
 10. Информация за сключен договор;
 11. Договор;
 12. Информация за извършени плащания;
 13. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2021-0003

Създаден на: 18.03.2021г. 14:21ч.

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.03.2021г. 23:59ч.

Последна актуализация на: 13.04.2021г. 09:42ч.

Състояние: ПРЕКРАТЕНА

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017

https://www.livechatalternative.com/