Процедури

Процедура: 00799-2017-0001

Предмет на поръчката: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим“

ДАТА: 17.07.2017г. 16:50ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 17.07.2017г. 16:50ч.

На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект «Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр.Кричим», назначена със Заповед №РД-22-32/15.06.2017 г. на Областния управител на област Пловдив оповестява публично заседание:

 • Дата на отваряне на ценовите предложения: 20.07.2017 г.
 • Час за отваряне на ценовите предложения: 9.30 часа.

Място на отваряне на ценовите предложения: Областна администрация – Пловдив, гр.Пловдив, пл. “Никола Мушанов” № 1, втори етаж, Заседателна зала.

 

 

ДАТА: 05.06.2017г. 13:55ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 26.05.2017г.

По повод постъпило искане вх.№ АСД-16-1/01.06.2017г., на основание чл.180, ал.2 от ЗОП, предоставям следните разяснения по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим“:

1. По Въпрос №1.1. и 1.2:“Трябва ли да се представят КСС-а и анализи на единични цени към ценовото предложение, както и Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат влагани, при положение, че поръчката е за инженеринг?“

Отговор по 1.1.

За „Ценово предложение“ се попълва Образец №18 – в оригинал, подписан от представляващия участника или упълномощено лице. Представят се прогнозни КСС-а и анализи на единични цени, само като приложение към ценовото предложение, въз основа индивидуалните възможности на всеки участник за изпълнение на поръчката и осъщественият оглед на място на обекта, за което всеки потенциален участник следва да попълни и представи Декларация–Образец №12 от утвърдената конкурсна документация.

Отговор по 1.2.

Вж. отговор по т.2, абзац 2 от Разяснение АСД-16-1/26.05.2017 г.  Към офертата си всеки потенциален участник следва да представи попълнена декларация – Образец №17, като част от техническото предложение.

2. По Въпрос №2: „Къде в офертата участникът следва да посочи изискваният срок за проектиране, при положение, че в Образец №15 „Техническо предложение“ е посочен конкретно в т.6 само „срок за изпълнение на СМР“?

Отговор: Срокът за проектиране се посочва в т.6.1 от Техническото предложение –при описание на програмата за изпълнение на поръчката – вж. текста в скоби!

Разяснявам, че няма пречка участникът да посочи срокът за проектиране в т.1 „Предложение за проектиране“ на техническото предложение, както и да го посочи в приложения  проект на договор по образец №19. Мястото на отразяване на срока за проектиране може да бъде посочено едновременно в техническото предложение  и в проекта на договор.

3. По въпрос №3: „В каква мерна единица да бъде посочен „срокът за отстраняване на всички появили се скрити дефекти“ от Образец №15 „Техническо предложение“, т.7?“

Отговор: „Срок“ означава период от време. Периодът от време се измерва с мерни единици – секунда, минута, час, денонощие, месец, година. Приложими мерни единици в случая са „час“,  „денонощие“, „месец“, които имат еднаква тъждественост като мерна единица.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

ДАТА: 26.05.2017г. 14:43ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 26.05.2017г.

По повод постъпило искане вх. № АСД-16-1/23.05.2017г., на основание чл.180, ал.2 от ЗОП, предоставям следните разяснения по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим“:

1. Методиката за оценка и критерият за възлагане на поръчката са в пълно съответствие и отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки. Критерият за възлагане е този, регламентиран в чл.70, ал.2, т.3 ЗОП и обозначен като „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. В изпълнение на тези съображения  и на изискванията на чл.67, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС и чл.82, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС, показателите, включени в критерия оптимално съотношение качество/цена, съдържат измерител за качество, вкл. технически параметри; организация  и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката; надеждно ресурсно обезпечаване на всички дейности за изпълнение и конкретно зададени условия като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване. Критерият за възлагане е определен чрез комплексна оценка по следните показатели: техническо предложение за изпълнение; срок за изготвяне на технически проект  и срок за изпълнение на СМР, в т.ч. авторски надзор; предложена цена за проектиране и цена за изпълнение на СМР, в т.ч. авторски надзор. Всеки показател  е с посочена относителна тежест в комплексната оценка.

Методиката за оценка отразява начина за определяне на оценката по всеки показател и се подчинява на правилата, посочени в чл.70, ал.7 от ЗОП: предоставя се възможност да се оцени нивото на изпълнение, което ще се предложи във всяка оферта, в съответствие с особеностите на предмета на обществената поръчка и техническите спецификации; предоставя се възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите посредством посочените степени на съответствие; осигурена е достатъчно информация за правилата, които се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за количествените показатели се определят стойности в цифри или проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване, а за качествените показатели, които са количествено неопределяеми, се посочва начинът за тяхното оценяване с конкретна стойност чрез експертна оценка на комисията.

Съгласно чл.70, ал.9 от ЗОП начинът на плащане (разсрочено или отложено) не е включен в показателите за оценка, формиращи критерия по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП за избор на „икономически най-изгодна оферта“.

2. Утвърдената конкурсна документация за обществена поръчка се отнася до потенциалните участници в процедурата, а не до „изпълнителя“ на поръчката. Съгласно чл.109 ЗОП възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени условията по т.1 и т.2 от същата разпоредба.

В раздел I „Описание на предмета на обществената поръчка“, в т.1.1. „Описание на обекта предмет на поръчка“ е посочен конкретно вид на материала за изпълнение на новия праг: стоманобетон, а посоченият линеен график за изпълнение на СМР по Образец № 16 има предвид посочване на прогнозни количества и видове СМР, които всеки един участник ще посочи, предвид конкретно зададените срокове за изпълнение на поръчката, посочени в раздел I, т.4 „Срок за изпълнение на поръчката“.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

ДАТА:15.05.2017г. 16:43ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и одобрената документация за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим”, както и във връзка с Решение № РД-20-67/15.05.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, заинтересованите лица се уведомяват за датата, часа и мястото за отваряне на офертите, както следва:

 • Дата за отваряне на офертите: 15.06.2017г.
 • Час за отваряне на офертите: 10.00 часа
 • Място на отваряне на офертите: Областна администрация – Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, втори етаж, Заседателна зала.

 

 

АСД-16-1/15.05.2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

 

Във връзка с искане за разяснение по условията на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове  – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим“ е прието  Решение №РД-20-67/15.05.2017 г. за одобряване на обявление за изменение  и допълнителна информация.

С Решението са нанесени корекции в официалния раздел на АОП  и публикувани на сайта на Областна администрация – Пловдив, рубрика „Профил на купувача“.

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения по конкурсната документация и образците към нея:

 1. Относно искане за разяснение в раздел V „Методика за участие“ от документация за участие, уточнявам, че съгласно Методиката за оценка комплексна оценка се изчислява по формулата със следните показатели: КО=ТПх0.20+(СРх0.30+Цх0.50)х100
 2. Относно т.9 „Финансиране“ в документацията за участие разяснявам, че обществената поръчка се открива при частично финансиране, при условията, описани в конкурсната документация. Съгласно чл.114 от ЗОП обстоятелството, че е налице частично финансиране към датата на откриване на поръчката е изрично упоменато от възложителя в конкурсната документация  и се  предвижда клауза за отложено плащане в проекта на договор. Фактът на частично финансиране при откриване на поръчката не съставлява критерий и/или показател от приетата методика за оценяване. Начинът на окончателно разплащане, указан в проекта на договора, също не представлява критерий и/или показател, включен в методиката за оценяване. Началото на изпълнение на поръчката  и срокът за изпълнение са посочени  в клаузите на проекта на договор.
 3. “Участник“ в процедурата  е стопански субект, който е представил оферта. Утвърдената конкурсна документация за настоящата обществена поръчка се отнася за участниците в процедурата, които представят оферта.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране № РД-20-98/28.07.2017г.;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2017-0001

Създаден на: 02.05.2017г.
Процедура: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2017г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 07.11.2019г. 10:24ч.
Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 07 ноември, 2019 в 10:28

Skip to content https://www.livechatalternative.com/