Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правен и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – (Актуализация на 11.10.2022 11:21)

11.10.2022

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА  

за длъжността  „Главен експерт“, отдел ПАК в  дирекция АКРРДС в Областна администрация – Пловдив

Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 21 точки.

 • Димитър Бончев Рангелов – 17 т.
 • Стоян Николаев Бимбашев – 19 т.
 • Мария Димитрова Събева – 13 т.
 • Мариана Георгиева Кискинова – 25 т.
 • Пенка Йорданова Господинова – 10 т.
 • Десислава Владова Петкова – не се е явил

Интервюто ще се проведе на 12.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация- гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /П/

04.10.2022

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Тестът се състои от три различни варианта по 25 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат  само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути.
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор.
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 21 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 3.

Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 3 – 75 т.

2. Интервютопротича чрез събеседване с всеки един от кандидатите поотделно.

Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по образец. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто е 3.

Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 245 т.

Общо възможни точки от интервюто, умножен с коефициент 3 – 315 т.

3. Система за определяне на резултатите

Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:   /П/

27.09.2022

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт в отдел  „Правен и административен контрол“, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в специализирана администрация на Областна администрация-Пловдив.

Въз основа Протокол № ЧР-22-7/27.09.2022 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-63 от 14.09.2022 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 • Димитър Бончев Рангелов
 • Стоян Николаев Бимбашев
 • Мария Димитрова Събева
 • Мариана Георгиева Кискинова
 • Пенка Йорданова Господинова
 • Десислава Владова Петкова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 07.10.2022 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300.

Необходима литература за подготовка:

 1. Изборен кодекс;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Устройствен правилник на областните администрации;
 5. Aдминистративнопроцесуален кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

08.09.2022

ЗАПОВЕД

№ РД-20-171/ 08.09.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правен и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Описание на длъжността: Подпомага ръководството на администрацията, дирекцията и отдела при извършване на организационно – методично ръководство на общините в областта по въпросите на изборния процес, координация и контрол по дейността на органите на местната власт в изпълнение правомощията на Областния управител. Извършва анализи и становища по проблеми, свързани с административно-териториалното устройство в областта, както и контрол относно разпределението, съхранението и опазването на решенията на Общинските съвети в област Пловдив.

Минимален размер на основна месечна заплата: 720 лв., като размерът на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на държавния служител, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – БакалавърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 2 години       или Минимален ранг за заемане на длъжността – IV Младши  Класификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 21.09.2022 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540  и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg

АНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р                / П/                           
Областен управител  на област Пловдив                                              
 

Последна редакция на 11 октомври, 2022 в 11:22

Skip to content https://www.livechatalternative.com/