Акцент, Новини

Областният управител на Пловдив: Подкрепяме изпълнението на проекта на Intuitive

Компанията вече е започнала да обучава служители в областта на инженерството и операциите за производство на медицински изделия и скоро ще получи разрешение за строеж за производствената си база в Първомай

„Като представител на държавата на регионално ниво Областна администрация Пловдив подкрепя проекта на Intuitive за изграждане на съоръжение в Първомай за производство на 3D ендоскопи, използвани в световен мащаб в хирургичните системи „da Vinci“.“ Това заяви областният управител Ангел Стоев по време на среща с представители на Intuitive, коeто преди година получи от Министерството нa инoвaциитe и pacтeжa сертификат за приоритетна инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите. 

Със седалище в Сънивейл, Калифорния, Intuitive е пионер в областта на роботизираната хирургия, световен лидер в областта на минимално инвазивните грижи и производител на роботизираните хирургични системи „da Vinci“. Хирурзи от цял свят са извършили повече от 12 милиона хирургични процедури с помощта на системите „da Vinci“ на Intuitive. Нарастващото търсене на роботизирани технологии в цял свят провокира това разширяване в България.

„Като партньор в Меморандума за сътрудничество ние ще подпомагаме комуникацията с институциите и ще гарантираме бързото придвижване на документацията и процедурите за подготовка и строителство. Ангажираме се също така да съдействаме за придобиването на държавна земя от 4,5 дка, която да стане част от бъдещия терен на съоръжението“, коментира Ангел Стоев.

Intuitive е планирало да инвестира около 80 млн. лв. в изграждането на тази нова производствена база в Първомай, която ще се разгърне на територията на близо 134 дка. Проектът ще бъде осъществен на три етапа. До края на следващата година, като първа фаза, се планира да бъде изградено и пуснато в експлоатация производственото съоръжение, в което ще се произвеждат компоненти за 3D ендоскопи, използвани в хирургичните системи „da Vinci“. Първоначално трябва да бъдат разкрити над 100 нови работни места, а с разширяването на капацитета с втори и трети етап ще бъдат наети още 200 души.

По време на работна среща бяха представени накратко напредъкът и предстоящите дейности по проекта. Вече е изготвен Подробен устройствен план на обекта, документацията е налична и предстои издаване на разрешение за строеж.

Българските специалисти, които ще работят в бъдещия обект в Първомай, вече се обучават от Intuitive в съществуващите й производствени съоръжения за симулация в Германия. В процес на разработване са и учебни програми за подготовка на кадри в областта на инженерните науки и операциите за производство на медицински изделия, които да се интегрират в образователните програми на българските средни и висши училища.

Допълнителна информация за проекта

Изграждането на модерно производствено съоръжение в област Пловдив ще позволи на Intuitive да разшири производствения си капацитет за 3D ендоскопи, използвани в световен мащаб в хирургическите системи „da Vinci“, като добави производителност, която се простира извън двете й съществуващи производствени съоръжения за симулация в Германия. Освен това то ще позволи на компанията да поддържа допълнителен ръст в Европа.

Проектът, който има възможност за увеличаване на мащабите за растеж в бъдеще, включва производство на микрооптика, кабелни комплекти, модерни процеси като лазерно заваряване и микрозапояване, както и сглобяване.

Plovdiv Regional Governor: We support Intuitive’s project implementation

The company has already started to train employees in engineering and operations for medical device production and will soon be receiving a planning permission for its manufacturing facility in Parvomay

„As a representative of the State at the regional level, the Plovdiv Regional Administration supports Intuitive’s project to build a facility in Parvomay for the production of 3D endoscopes used globally in its da Vinci surgical systems.“ This was stated by the regional governor Angel Stoev during a meeting with representatives of Intuitive, which a year ago received from the Ministry of Innovation and Growth a certificate for priority investment under the Investment Promotion Act.

Headquartered in Sunnyvale, California, Intuitive is a pioneer in robotic-assisted surgery, a global leader in minimally invasive care and the manufacturer of the da Vinci robotic-assisted surgical systems. Surgeons worldwide have completed more than 12 million surgical procedures using Intuitive’s da Vinci systems. Growing demand for robotic-assisted technologies around the world fueled this expansion in Bulgaria.

„As a partner in the Memorandum of Cooperation, we will assist in communication with the institutions and ensure that the documentation and procedures for preparation and construction move quickly. We are also committed to assisting in the acquisition of 4.5 decares of state land to become part of the future site of the facility,“ said Angel Stoev.

Intuitive has planned to invest approximately 80 million BGN in the construction of this new production facility in Parvomay, which will be spread over nearly 134 decares. The project will be carried out in three phases. By the end of next year, as a first phase, the manufacturing facility, where components for 3D endoscopes used in the da Vinci surgical systems will be produced, is planned to be built and operational. Initially, more than 100 new jobs should be created, with a further 200 people to be employed as capacity expands with phases two and three.

During a working meeting, the progress and upcoming activities of the project were briefly presented. A Detailed Development Plan of the site has already been prepared, the documentation is available and the construction permit will be issued.

Bulgarian specialists who will work at the future site in Parvomay are already being trained by Intuitive at its existing vision manufacturing facilities in Germany. Curricula are also in the process of being developed and integrated in educational programs in Bulgarian secondary and higher education for the training of personnel in the fields of engineering and operations for medical device production.

Additional information about the project

The construction of a state-of-the-art manufacturing facility in the Plovdiv region will enable Intuitive to expand its manufacturing capacity for 3D endoscopes used globally in its da Vinci surgical systems, adding capacity beyond its two existing vision manufacturing facilities in Germany. It will also enable the company to support additional growth in Europe.

The project, which has the ability to scale up for future growth, includes the production of micro-optics, cable assemblies, advanced processes such as laser welding and micro-soldering, as well as assembly.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/