Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-15: Ликвидиране /прекратяване/ на съществуваща съсобственост между държавата и физически или юридически лица чрез изкупуване частта на държавата

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-15

Правно основание

чл.45а, ал.1 от Закона за държавната собственост

Процедура по предоставяне

При наличие на всички необходими документи се изготвя пазарна оценка от независим оценител на държавния дял. Областният управител издава заповед за прекратяване на съществуваща съсобственост между държавата и физически/юридически лица.

В едномесечен срок от връчването на заповедта, заявителят заплаща дължимите цена на държавния дял, данъци и такси, определени със заповедта.

В 14-дневен срок след представянето на платежни документи за извършени плащания, се подготвя договор за продажба на частта на държавата в имота.

Договорът подлежи на вписване от купувача, за негова сметка, в Агенция по вписванията, съобразно местонахождението на недвижимия имот.

След вписване на договора и представяне на оригинален вписан екземпляр от същия, частта от имота се отписва от актовите книги за държавна собственост.

 

Необходими документи

 1. Писмено заявление – образец АД-ДС-15;
 2. Документ за собственост на идеална част от общия съсобствен имот;
 3. Актуална оригинална скица на имота по кадастрална карта, а ако няма влязла в сила – по действащ ПУП;
 4. Удостоверение за идентичност на имота при различия в площта, наименованието или номерацията по действащ и предходни планове;
 5. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лиц е – при отправено искане от страна на ЮЛ;
 6. Взето решение от търговско дружество за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба/изкупуване дела на държавата и определяне на лице, което да участва и представлява дружеството в процедурата по доброволна делба на имота (при необходимост);
 7. Удостоверение за наследници (при необходимост).
 8. Удостоверение за граждански брак, когато част от имота е съпритежание при режим на СИО.
 9. Нотариално заверено съгласие от другия съпруг/ако същия не е заявител/ при прекратяване на съсобственост, когато част от имота е СИО.
 10. Пазарна оценка, изготвена от независим оценител (изготвя се от Областна администрация);

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

60 дни (след пълно окомплектоване на преписката)

Такса за предоставяне, основание

Цената на имота се определя на основание чл.45а, ал.1 ЗДС – изготвяне на справедлива пазарна оценка на дела на държавата от независим оценител; извън продажната цена се дължат местен данък (с изключение на хипотезите по чл. 48 от ЗМДТ), 20% ДДС (при наличие на облагаема доставка по смисъла на ЗДДС), режийни разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС и ДДС върху режийните разноски, такса за вписване в Служба по вписванията.

Отказ, основания

Ако са налице условията, визирани в закона, заявителят изкупува частта на държавата и изплаща следващите се по заповедта суми. В случай, че определеното за купувач лице не извърши в определения едномесечен срок дължимите и определени по заповедта плащания, преписката се прекратява служебно на основание чл.76, ал.2 ППЗДС.

Възможно е да има и отказ от страна на областен управител за ликвидиране на съсобственост, ако същата попада под ограничителния режим за придобиване на действащото законодателство.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/