Новини

Изнесените приемни помагат за решаване проблемите на жителите от общините

Областният управител на Областна администрация – Пловдив организира изнесени приемни в общините на територията на област Пловдив, в периода 18 май – 26 юни.    Първата среща беше проведена в община Карлово, последваха общините Асеновград и Лъки, Марица, Стамболийски, Кричим, Садово, Първомай, Съединение, а на 26 юни експертите бяха в община Перущица.

Целта на изнесените приемни бе да се даде възможност на  жителите на общините да поставят своите въпроси и проблеми на вниманието на Областния управител и неговия екип, за да се вземат бързи мерки за съдействие, консултация или разрешаването им. Експертите на Областна администрация изслушаха поставените въпроси и направените предложения, и набелязаха мерки за намиране на бързо и оптимално решение на засегнатите проблеми.

На срещите присъстваха представители на териториалните структури на централни органи на изпълнителната власт, кметове на общини, общински съветници, общински служители, експерти, представители на обществеността и медии.

Сред обсъжданите въпроси бяха проблеми с инфраструктурата на населените места, преодоляването на аварии по ВиК системата и възстановяването на последствията от нарушенията след природни бедствия и аварии. В повечето общини основна тема бе извършването на ремонтни дейности и рехабилитации на пътища. Засегнат беше и въпросът за образованието в малките населени места на общините. Поискано бе съдействие за решаване на проблеми със закритите нефункциониращи училища по населени места и използването на сградния им фонд. Теми на дискусия бяха и въпросите, касаещи рехабилитацията на водоснабдителната и канализационната мрежа, бяха обсъдени проблемите с почистването на речните корита на територията на общините. Поставен бе въпроса за изграждането на диги при речните корита на р. Потока и на р. Стряма, както и укрепване на дига при р. Марица. Не на последно място бяха коментирани казуси, свързани с безвъзмездното предоставяне на имоти – частна държавна собственост на общините. Експертите не отминаха и частните казуси, за които бяха депозирани документи в деловодството на администрацията. В законно установения срок, гражданите ще получат мотивирани становища и разрешаване на проблемите им.

Жителите на общините, в които бяха проведени изнесените приемни, получиха конкретни разяснения по всеки един от поставените въпроси. Представителите на Областна администрация – Пловдив поеха ангажимент за оказване на съдействие на Общинските администрации за разрешаване на изложените проблеми, съобразно компетентностите на Областния управител.

След изслушване на поставените въпроси, екипът на Областна администрация – Пловдив проведе дискусии с представителите на общинските администрации, относно проблеми и затруднения, които общинската администрация среща в своята дейност, като бяха набелязани конкретни предложения и мерки за подобряване обслужването на граждани и юридически лица, и благоустрояването на общините. Сред предложенията се открои желанието за внедряване на комплексното административно обслужване (КАО) в общините на територията на областта, което ще доведе до облекчаване на административната тежест.

След изчерпване на темите за обсъждане, срещите приключваха с изказване на благодарност от страна на представители на общините и присъстващите граждани към Областния управител на област Пловдив за реализирането на добрата инициатива за провеждане на изнесените приемни.

След края на лятото изнесените приемни дни продължават.

https://www.livechatalternative.com/