АВиК, Съобщения

Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
КОПИЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника, и в изпълнение на чл.9, ал.2 от същия Ви уведомявам, че при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание,  по моя инициатива свиквам редовно присъствено заседание на общото събрание на асоциацията, което ще се проведе на 16.03.2021 г. (вторник) от 11.00 часа  в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, пл.“Никола Мушанов“  № 1, гр.Пловдив, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2020 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  3. Приемане на бюджет за 2021г.на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  4. Други.

От 10.40 до 10.55 часа, преди откриване на заседанието на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив,  в изпълнение на чл. 12, ал.2 и ал.3 от ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям като резервна дата и час за провеждане на заседанието без промяна на дневния ред и място на провеждане 17.03.2021г. (сряда) от 11.00 часа с време за регистрация  от 10.40 до 10.55 часа. За тази дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за първоначално определената дата.

В изпълнение на чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, предлагам следните решения по въпросите от дневния  ред  :

По т.1:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2020 г.

По т.2:

На основание чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

По т.3:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ПРИЕМА бюджет за 2021г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел Асоциация по ВиК и ще бъдат предоставени на разположение  за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

На основание разпоредбата на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника, считайте настоящото за покана за личното Ви присъствие на заседанието на общото събрание на асоциацията в качеството на кмет на общината,  а при невъзможност  да участвате общинският съвет следва да определи друг представител. В тази връзка и на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.7 от Правилника Ви напомням, че е необходимо за всяко заседание на общото събрание позицията и мандатът на представителя на общината да са съгласувани по ред, определен от общинския съвет. Решението на общинския съвет следва да представите най-късно в деня на заседанието.

Уведомявам Ви, че според промените и допълненията в ПОДАВиК (ДВ, бр.3/12.01.2021г.) и по-конкретно разпоредбата на чл.14, ал.4, ако представител на община, имащ право на глас упражни това право като гласува с „против“ или „въздържал се“ по някои въпроси от дневния ред, следва да  представи писмено становище за това решение. Също така имайте в предвид, че на основание  чл.14, ал.5 от Правилника, при присъствие на представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, гласът му по съответния въпрос се приема като „въздържал се“ при изчисляването резултатите от гласуването и приемането на решение.

Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл. 11, ал.2 от Правилника срок. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към инж. М. Стойчев, тел. 0888333136, 032 605 522 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложение:

  1. Отчет за дейността на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2020 г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  3. Бюджет за 2021г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив.
  4. Справка за вноската на държавата и вноската на съответните общини в бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2021г.

С уважение,                                   

ДАНИ КАНАЗИРЕВА
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/