Новини

В Областна администрация Пловдив беше проведен семинар за подобряване работата на доброволните формирования.

Срещата беше открита от областния управител Здравко Димитров, а в нея участваха главен експерт по сигурността в Областна администрация Пловдив Валери Баранов, ст. инспектор Йордан Михов – началник на група в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“, Костадин Чифлигаров, инспектор в сектор „Доброволни формирования“, главен инспектор Петър Тосков – Областно звено „Пожарна безопасност и защита на населението“, Пламен Гюров – ръководител на доброволното формирование „Пловдив 112“, представители на ДФ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на общините в област Пловдив.

На срещата беше обсъдено актуалното състояние на доброволните отряди, възникналите проблеми и бяха направени предложения за тяхното преодоляване. Бяха обсъдени и промените в Закона на Доброволните формирования.

Ст. инспектор Йордан Михов, запозна участниците с промяната в нормативната уредба, регламентираща дейността на доброволните формирования.

Сред новите изменения на „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях” е, че при общини с население до 20 000 задължително трябва да бъдат създадени доброволни формирования. Новост е и алинеята, в която се дава възможност на юридически лица да създават доброволни отряди.

На територията на град Пловдив работят доброволни формирования, в които членуват 268 доброволци. Оказва се обаче, че има звена на територията на Област Пловдив, които са създадени само формално и на практика не функционират, защото програмата, по която се заплаща трудът им вече е изчерпана, каза ст. инспектор Михов. Той призова за попълване на формированията с действащи членове, които да се присъединят на доброволен принцип. Беше изтъкнато, че в община Съединение до момента не е изградена такава структура и трябва спешно да бъде създадена.

Една от темите беше „Ролята на ръководителя за  подобряване дейността на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации“.

Пламен Гюров от ДФ „Пловдив 112“ обясни какви са правата и задълженията на ръководителя на доброволните формирования – да ръководи дейностите при спасителни операции, локализиране и ликвидиране но пожари, операции при издирване и извършване на неотложна аварийни дейности, оказване на първа помощ и други операции свързани със защита на населението, като координира работата на доброволните формирования с кмета на населеното място и службите за пожарна и аварийна безопасност.  Той изтъкна, че е крайно необходимо ръководителят да е запознат с възможностите на всеки един от доброволците, за да може да ги използва пълноценно. Необходимо е да се организират ежемесечни образователни курсове, за повишаване уменията на доброволците. Трябва да се изготви годишна програма за обучение, което да е задължително за доброволците. Той предложи ръководителите на доброволните формирования да бъдат избирани и да имам мандатност, за да може да се подържа високо ниво на компетентност.

Инспектор Костадин Чифлигаров даде насоки за работата на общините с доброволните формирования по места в съответствие с новите изменения на „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”. Той заяви, че са много малко държавите, които могат да си позволят да разчитат само на професионална армия, за справяне в кризисни ситуации и за това повечето от тях разчитат на доброволци. Чифлигаров даде пример с Германия, където доброволческите отряди са изключително популярни. „Държавата е осъзнала своята отговорност в това направление и я е регламентирала в нормативните документи, но трябва вие да дадете им живот и да ги изпълните със съдържание. Предизвикателствата, пред които се изправяме, трябва да решаваме заедно“, завърши изказването си инспектор Чифлигаров.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

Последна редакция на 28 ноември, 2016 в 16:51

Skip to content https://www.livechatalternative.com/