Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

2 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

3 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

4 Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

5 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

6 Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

7 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

8 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

9 Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

10 Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

11 Решениe № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

12 Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

13 Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

14 Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

15 Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

16 Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

17 Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

18 Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

19 Решение № 596/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 596/2017г. на ОбС Карлово

20 Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

21 Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

22 Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

23 Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

24 Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

25 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

26 Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

27 Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

28 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

29 Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

30 Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен